Негизги билим берүү программалары

1. Негизги билим берүү программаларынын багыттар боюнча жалпы мүнөздөмөсү ( миссиясы, окутуунун максаты жана жыйынтыктары, берилген квалификациясы)

Негизги билим берүү программасы Менеджмент

Негизги билим беүү программасы. ММБ

Билим берүү программасы. БП жана МЧП

Негизги билим берүү программасы Туризм

Негизги билим берүү программасы. ИЭБ

Негизги билим берүү программасы БЭА жана ФжК

Негизги билим берүү программасы Китепкана иши

Негизги билим берүү программасы Журналистика

Негизги билим берүү программасы  Филология (ОТА)

  1. 2023-2024 окуу жылына карата  окутуу процессинин графиги

Сырттан окутуу боюнча 1-курстун окуу процессинин графиги

Сырттан окутуу боюнча 2-курстун окуу процессинин графиги 

Сырттан окутуу боюнча 3-курстун окуу процессинин графиги

Сырттан окутуу боюнча 4-курстун окуу процессинин графиги

Сырттан окутуу боюнча 5-курстун окуу процессинин графигип 

Бириктирилген календарлык график

  1. Бүтүрүүчүлөрдүн компетенттүүлүк модели

Бүтүрүүчүлөрдүн компетенттүүлүк модели ПСИХОЛОГИЯ

Бүтүрүүчүлөрдүн компетенттүүлүк модели ММБ

Кыргыз адабиятынын компетенциялары

Бүтүрүүчүлөрдүн компетенттүүлүк модели ИЭБ

Бүтүрүүчүлөрдүн компетенттүүлүк модели БЭА жана ФК

Бүтүрүүчүлөрдүн компетенттүүлүк модели ОТжА

Бүтүрүүчүлөрдүн компетенттүүлүк модели Китепкана иши

Бүтүрүүчүлөрдүн компетенттүүлүк модели Журналистика

Бүтүрүүчүлөрдүн компетенттүүлүк модели Социалдык иш

Бүтүрүүчүлөрдүн компетенттүүлүк модели Менеджмент

Бүтүрүүчүлөрдүн компетенттүүлүк модели Туризм

  1. Копетенциялардын матрицасы

Экономика багыты боюнча компетенциялардын матрицасы

Экономика багыты боюнча компетенциялардын матрицасы (БЭжА)

Экономика багыты боюнча компетенциялардын матрицасы (ФжК)

Компетенциялардын матрицасы КТжДТ

  Компетенциялардын матрицасы МчП

Компетенциялардын матрицасы Журналистика

Компетенциялардын матрицасы СИ

Компетенциялардын матрицасы  Менеджмент

Компетенциялардын матрицасы ММБ

Компетенциялардын матрицасы  Туризм

  1. Баалоо ыкмалары (балоонун критерийлери жана методдору)

Студенттердин жетишкендиктерин баалоонун жол-жобосу

  1. Дисциплиналардын окуу -методикалык комплексттери

Окуу -методикалык комплексттер

Көрмө материалдар

Методикалык сунуштар

  1. Практикалардын программалары

Адаптациялык педагогикалык практика КЯЛ 3-6

Профессионалдык базалык практика 4-8 КЯЛ

Профессионалдык профилдик практика 5-10 КЯЛ

Адаптациялык педагогикалык практика  РЯЛ 3-6

Профессионалдык базалык практика  РЯЛ 4-8

Профессионалдык профилдик практика  РЯЛ 5-10

ММБ багыты боюнча окуу жана квалификациялык практика

ММБ багыты боюнча өндүрүштүк практика

 Социалдык иш багыты боюнча окуу-таанышуучулук практика 3-6.

 Психология багыты боюнча психологиялык-педагогикалык практика

Журналистика багыты боюнча окуу-таанышуучулук практика

 Журналистика багыты боюнча өндүрүштүк практика 4-8

 Журналистика багыты боюнча кваликациялык  практика 5-10

Өндүрүштүк практика  БЭжА 4-8

 Өндүрүштүк практика ФжК 4-8

Өндүрүштүк практика.  Китепкана иши 3-6

Өндүрүштүк практика Китепкана иши 4-8

Квалификациялык практика Китепкана иши 5-10

Өндүрүштүк жана квалификациялык практика (прафиль ДЭ жана ИЭБ)

Экономика багыты боюнча окуу практикасы (профиль ИЭБ)

Ондүрүштүк практика Менеджмен 4-8

Ондүрүштүк практика СИ 4-8