Менеджмент жана социалдык-маалымат технологиялар кафедрасы

                 

               

 

 

 

     

Кафедра башчысы – экономика илимдеринин кандидаты, доцент Алимбеков Кеңешбек Алайчиевич

 Менеджмент жана социалдык-маалыматтык технологиялар кафедрасы 2002-жылы  №33/K (а) 28.06.02. буйругунун негизинде түзүлгөн, БГУнун алдындагы Үзгүлтүксүз жана аралыктан билим берүү институтунун структуралык бөлүмү болуп саналат. Кафедрада профессорлор, доценттер, ага окутуучулар жана окутуучулар бар.

Кафедранын миссиясы: биздин билим жана тажрыйбабыз аркылуу трансформацияланган заманбап, сапаттуу жана түшүнүктүү билимди камсыздоо, илим жана билим берүү технологияларын өнүктүрүү аркылуу, алган билими менен илимде, өндүрүштө, ишкердик чөйрөдө идеяларды практикалык ишке ашырууга жөндөмдүү жаңы формациядагы адистерди даярдоо.

Өнүгүүнүн негизги багыттары: билим берүү кызматынын сапатын жогорулатуу, окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу, эл аралык байланыштарды түзүү.

Азыркы учурда кафедрада төмөкү беш багыт боюнча окутуунун сырттын окуу формасы боюнча кадрларды даярдоо ишке ашырылат:

  • 540200 «Социалдык кызмат», «социалдык кызмат боюнча бакалавр» квалификациясы;

Инсанды 540200 – Социалдык кызмат багыты боюнча ЖКББ НББПны негизинде даярдоонун окутуунун аймагындагы максаты: социалдык чөйрө үчүн жалпы маданий жана кесиптик компетенцияларга ээ болгон, социалдык мобилдүү жана эмгек  рыногунда туруктуулукка ээ болгон бакалаврларды даярдоо.

  • 580900 «Мамалеттик жана муниципалдык башкаруу», «менеджер бакалавр» квалификациясы;

Билим берүү тармагында 580900 «Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу» окутуу багыты боюнча Жогорку Кесиптик билим берүү программасынын максаты гуманитардык, социалдык, экономикалык, математикалык жана табият таануу илимдеринин негиздери жаатында даярдоо, бүтүрүүчүгө тандалган ишмердик чөйрөсүндө ийгиликтүү иштөөгө мүмкүндүк берүүчү, анын социалдык мобилдүүлүгүнө жана эмгек рыногунда туруктуулугуна көмөктөшүүчү универсалдуу жана предметтик компетенцияларга ээ болгон бакалавр даражасында жогорку кесиптик-атайын билим.

Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу бакалавры республикалык жана муниципалдык деңгээлдеги мамлекеттик органдарда, административдик кызматтарда жана орто жана орто кесиптик билим берүү уюмдарында окутуучу, негизги жогорку экономикалык билимди талап кылган кызматтарда кесиптик ишке даяр болууга тийиш.

  • 580200 «Менеджмент», «менеджер-бакалавр» квалификациясы;
         580200 – “Менеджмент” багыты боюнча даярдоодо окутуу тармагындагы ЖКББ НКББПнын максаты болуп төмөнкүлөр эсептелет:

           экономикалык бизнес-билим негиздеринин багытында даярдоо, жогорку кесиптик    
            билим берүү (бакалавр деңгээлинде), бүтүрүүчүнүн тандаган тармак  
            ишмердүүлүлүндө ийгиликтүү иштеп кете алышына мүмкүндүк берүү, эмгек
            рыногунда анын социалдык мобилдүүлүгүнө жана туруктуулугуна түрткү берүүчү
           универсалдык жана кесиптик компетенцияларга ээ болушу.

  • 600200 «Туризм», «бакалавр» квалификациясы;

600200 – “Туризм” ЖКББ НББПнын окутуу жаатындагы даярдоонун багыты боюнча максаты болуп эсептелинет:

Гуманитардык, социалдык, экономикалык, математикалык жана табигый илимий билимдердин негиздери жаатында даярдоо, бүтүрүүчүгө тандап алган иш чөйрөсүндө ийгиликтүү иштөөгө мүмкүндүк берүүчү жогорку кесиптик жактан адистешкен (бакалаврдын деңгээлинде), тереңдетилген кесиптик (магистр деңгээлинде), атайын кесиптик (адистин деңгээлинде) билим алуу, анын социалдык мобилдүүлүгүнө жана эмгек рыногундагы туруктуулугуна өбөлгө түзүүчү универсалдуу жана предметтик-адистешкен компетенцияларга ээ болуу.

 

Менеджмент», «Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу», «Социалдык кызмат», «Туризм»,  багыты боюнча орто, атайын орто жана жогорку билим берүү базасында адистерди даярдоону жүзөгө ашырат.

БМУнун Үзгүлтүксүз аралыктан билим берүү институн аяктагандан кийин студенттер ар кандай мамлекеттик, коммерциялык, социалдык уюмдарда же мекемелерде иштей алышат.

Кафедрага төмөнкү сабактар кошумча бекитилген: математика, информатика, экология, география жана азыркы учурдагы табият таануу концепциясы (АУТТК). Ушул предметтер ҮжАББИнин бардык адистиктерине окутулат.

Штаттык түзүмгө  ылайык 18 окутуучу иштейт. Алардын ичинен:
Илимдин докторлору, профессорлор – 2 (Анаркулов Х.Ф.,  Атантаев И.А.); Илимдин кандидаттары, доценттер –  4 (Алимбеков К.А., Егемкулова Б.А., Аламанов С.А. Халилов А.Т); Доценттин милдетин аткаруучулар – 6 (Амерханова С.А., Байбориев А.Ж., Жумадинов Ш.Ж., Токтоболотова Н.А., Бекишева Ч.Б., Чогулдурова Э.К.); Ага окутуучулар – 3 (Эсеналиева В.А., Оторова А.Т., Джаналиева А.Т.) жана   окутуучулар – 2 (Саттаров У.С.).

Жалпысынан кафедрада 16 «Билим берүүнүн мыктысы» эмгектенишет.

 

 

 

Кафедра боюнча жалпы маалымат

Адистик курам

Сабактар

Илимий иштер

Практикалар

Биздин бүтүрүүчүлөр