Экономика, каржы жана бухгалтердик кафедрасы

Кафедра башчысы: Халилов Атахан Ташболотович– физика-математика илимдеринин кандидаты, доцент

Экономика, каржы жана бухгалтердик  кафедрасы  ҮжДББИнун структуралык бөлүмү болуп эсептелип, 2002-жылдын 28-июнунда  №33/К(а) Приказы менен түзүлгөн.

Кадрдык курамы:

     2018-2019-окуу жылынын шаттык тизмегине ылайык кафедрада 24 окутуучу эмгектенет.  Алардын ичинен; экономика илимдеринин доктору-2 экономика илимдеринин кандидаты 8, ага окутуучу-11, окутуучу-3.

 1. Сарыбаев А.- э.и.д., профессор,
 2. Бексултанов А,А.- э.и.д., доцент,
 3. Абдиева А.И.- э.и.к., доцент,
 4. Алымкулова А.С.-э.и.к., доцент,
 5. Джапарова Н.С.-э.и.к., доцент,
 6. Долотбакова А.К.-э.и.к., доцент,
 7. Кожоев Б.К.- э.и.к., доцент,
 8. Мурзалиева Э.И.- э.и.к., доцент,
 9. Тууганбаева У.Т.- э.и.к., доцент,
 10. Бавланкулова Л.Н.- ага окутуучу,
 11. Бейшеев М.Н.-ага окутуучу,
 12. Рысалиева Б.Б.-ага окутуучу,
 13. Ишенова К.С.- ага окутуучу,
 14. Сагынбаев К.И.- ага окутуучу,
 15. Суйналиева Н.К.- ага окутуучу,
 16. Сулайманова Г.К.- ага окутуучу,
 17. Шаршебаев А.А.- ага окутуучу,
 18. Шаршеева А.Н.- ага окутуучу,
 19. Штыбаева О.Р.- ага окутуучу,
 20. Чогулдурова Э.К.- ага окутуучу,
 21. Алмасбекова Ж.О.- окутуучу,
 22. Камбаров А,А.- окутуучу,
 23. Темирбекова Ф.Ж.- окутуучу

 

 

Кафедранын тарыхы

     Кафедра 2002-жылы уюштурулуп, финансы жана бухгалтердик эсеп багыты боюнча экономист адистерди даярдоонун үстүндө иштеп келе жатат. Финансы жана бухгалтердик эсеп кафедрасы түзүлгөн убактысынан бери эле, толук кандуу адистикти чыгаруучу кафедра болуп саналат. Кафедранын жапы бүтүрүүчүлөрүнүн саны бүгүнкү күндө 2500 адамды түзүп. Алар  финансы-кредиттик, салык-бюджеттик, инвестициялык, өлчөмдүк-методикалык жана  тышкы экономикалык ишмердүүлүктөрдө эмгектенип келишүүдө. Мамлекеттик жана муниципалдык органдарда, банк, биржаларда, финансылык компанияларда, салык, казначейлик жана финансылык көзөмөл кызматтарында жетекчи, башкы бухгалтер, ишканалардын эсеп жана отчеттуулук бөлүмдөрүндө башчы болуп иштеп жүрүшкөн бүтүрүүчүлөр арбын.

      Көп жылдардан бери кафедранын профессордук-окутуучулар курамы рыноктун шартында мамлекеттин финансы-экономикалык саясатын ишке ашырууда финансы экономикалык системаны ар тараптан өздөштүргөн тереӊ билимдүү, кесипкөй адистерди даярдоо зарылдыгын түшүнүү менен студенттерге билим берип келе жатышат.

      Жалпы кесиптик предметтердин  кеӊири диапазонун, адистештирилген сабактарды окутууга финансылык системада эмгектенген тажрыйбалуу адистерди тартуу, финансылык уюмдарда, салык кызматтарында, казначейлерде жана камсыздоо мекемелеринде студенттердин өндүрүштүк практикаларын өткөрүү кесипкөй билим алууга, башкаруу ыкмаларын өздөштүрүүгө жана теория менен практиканын айкалышы менен татыктуу кадр даярдоого шарттарды түзөт.

     Финансылык-экономикалык тармактагы мекемелер үчүн оптималдуу чыгармачыл илимий жана практикалык жактан даярдыгы жетиштү адисти даярдоодо заманбап ирынок экономикасына бат ыӊгайлашкан жаш адистин жөндөмдүүлүгүн иштеп чыгууга багыт бере турган

Окутуу ишмердүүлүгү

Азыркы учурда кафедрада 580100 «Экономика» багыты боюнча бакалаврды даярдоо иштери аткарылат:

– профиль «Финансы жана кредит»,

-профиль «Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит».

Окутуу программасы кечки  жана дистанттык технологияны пайдалануу менен сырттан окуу формасында ишке ашат.

Окуу мөөнөтү

– 5 жыл – орто билимдин базасында

– 4 жыл – кесиптик орто билимдин базасында

– 3 жыл – жогорку кесиптик билимдин базасында дистанттык формада.

     Аудиториялык сабактарды өткөрүүдө активдүү окутуунун ыкмаларын колдонуу кеӊири пландаштырылган. Семинарлар пикир алмашуу, талкуу ыкмасында, компьютердик симуляция, ишкер-оюн формасында, конкреттүү учурларды талкуулоо ж.б. ыкмаларда түзүлүп, окуу китептериндеги теориялык материалдарды үйрөнүү практикалык алкакка чыгып, студенттердин өз алдынча иштөөсүнө негизделген. Окутуунун инновациялык технологияларын колдонуу менен, командалык иштин ыкмаларын өнүктүрүүгө, өз алдынча чечим кабыл алууга, лидерлик сапаттарын калыптандырууга шарт түзгөн ыкмалар колдонулат. Автордук курстардын формасында программалар боюнча регионалдык жана кесипкөйлүк өзгөчөлүктөргө басым жасалуу менен бүтүрүүчүнүн алган билиминин негизинде компетенттүүлүгүнүн калыптанышына көӊүл бурулат.

     Кафедра төмөндөгү уюмдар менен кызматташып келүүдө:

– КРдин финансы министрлиги

– Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду

– КРдин СФнун Баткен райондук башкармалыгы

– Бишкек шаарынын СФнун Ленин райондук башкармалыгы

– КРдин УИАнын Дж. Алышбаев атындагы экономика институту

– КРдин УИАнын автоматика жана маалыматтык технологиялар институту

– КРнын УИАнын математика институту

– «Мамлекеттик камсыздоо уюуму» ААК

– Чүй областынын, Бишкек шаарынын  мамлекеттик салык кызматынын башкармалыктары

– Октябрь районунун МСК Башкармалыгы

– 1-Май районунун МСК Башкармалыгы

– Баткен районунун МСК Башкармалыгы

– «Кыргыз темир жолу» МИ

– «НК «КТЖ» көпүрө куруу отряды» МИ

– «Кыргыздортранспорт» изилдөө-долбоорлоо институту» МИ

– «Кыргыз автобекети» МИ

– «Бишкек-Ош» автожолунун мамлекеттик дирекциясы»МИ

– «Атайын байланыш кызматы»

– «Өзгөн мамлекеттик  балык чарбасы»

– «Мамлекеттик матрезерв» Фондусу

– «Кыргызкөмүр» МИ

– «Кыргыз жылуулук энерго» МИ

– «Кыргыз почтасы» МИ

– ОсОО МКК «Бизнес кредит»

– ОсОО МКК «Финансы стандарт»

– ОсОО МКК «ЕврАзия-Кредит»

– ОсОО МКК «Мол Булак Кредит»

– ОсОО МКК «РосФинанс Кредит»

– ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан»

– ОАО «РСК Банк»

– ОАО «Халык Банк Кыргызстан»

– ЗАО «ЭкоИсламик Банк»

– ЗАО «Банк Азии»

     Кафедра республикадагы жалпыга билим берүү мектептеринин, атайын кесиптик окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрү менен кесипке багыт берүү иштерин жылыга активдүү жүргүзүп келишет.  Абитуриенттер үчүн кафедранын окутуучулары атайын лекцияларды даярдашып, экономикалык багыттагы адистиктер боюнча аӊгемелешүүлөрдүн формаларын иштеп чыгышкан. Кафедрадагы калыптанган профессордук- окутуучулар курамы келечекте экономика тармагына адистерди, бакалаврларды, магистранттарды жана аспиранттарды даярдоого жөндөмдүү.

Илимий ишмердүүлүгү

Кафедра “Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарын колдонуунун аспектилери, финансылык-кредиттик системаны өнүктүрүү жана абалы” деген теманын үстүндө илимий-изилдөө иштерин алып барышууда.

Теманын бөлүмдөрү:

– банк системасын өнүктүрүүнүн келечеги жана проблемалары

– финансылык рынокту өнүктүрүү жана абалы

ата мекендик ишканаларда финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарын колдонуунун проблемалары

Кафедранын профессордук-окутуучулар курамынын илимий методикалык семинарлардагы докладдары

№ Ф.А.А. Темалары Аткаруу мөөнөтү

1 Джапарова Н,С, э.и.к., доцент КРда ислам банкингдерин өнүктүрүүнүн негизги проблемалары сентябрь

2 Мурзалиева Э.И. э.и.к., доцент Банк системасында электрондук акча каражатын колдонуунун тажрыйбасы октябрь

3 Бавланкулова Л.Н. ага окутуучу КРда азыркы мезгилдеги бухгалтердик эсепти өнүктүрүүнүн абалы ноябрь

4 Рысалиева Б.Б. ага окутуучу КРда баалуу кагаздар рыногун өнүктүрүү жана аны башкаруу декабрь

5 Сагынбаев К.И. ага окутуучу Накталай акча жүгүртүүнүн учурдагы абалына анализ январь

6 Сулайманова Г.К. ага окутуучу КРда дистанттык банк системасын тейлөөнү өркүндөтүү февраль

7 Шаршебаев А.А. ага окутуучу Кредиттик система жана КРда экономиканы өнүктүрүүдөгү анын мааниси март

8 Штыбаева О.Р. ага окутуучу КРда финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына өтүүнүн проблемалары апрель

9 Шаршеева А.Н. ага окутуучу Мамлекет жана бизнес: стратегия жана өз ара аркеттенүү май

10 Хусаинова Э.Ю. ага окутуучу Мшкананын амортизациялык чегерүүсүнө анализ жана эсеп июнь

Квалификацияны жогорулатуу

№ аталышы Өтө турган жери

1 “PLICRERS. VIDEOSCRIBE,Киностудия, Snagit. Camtasia Snudio, isring Suite8″ программалары менен иштөө” тренингдерине катышуу Экономика жана инновациялык технологиялар колледжи

2 Студенттердин жана жаш окумуштуулардын “Инновациялык технология жанаалдыӊкы чечимдер” эл аралык ЖОЖдор арасындагы илимий-практикалык конференция- конкурсуна илимий докладдар менен катышуу МУИТ

3 “ЖОЖдордо компетенттик-ориентациялык технологияларды колдонуу” семинарына катышуу КР ББжИМ

4 Студенттердин жана жаш окумуштуулардын “Инновациялык технологияны колдонуу менен бухгалтердик эсепти, анализди жана аудитти өркүндөтүү” эл аралык ЖОЖдор арасындагы илимий-практикалык конференция конкурсуна илимий докладдар менен катышуу МУИТ

5 Билим берүү уюмдарын жана программаларды акредитациялоо боюнча семинар тренингдерге катышуу “Сапаттуу билим” билим берүү уюмдарын жана программаларды акредитациялоо боюнча агенттиги

6 ЖОЖдордо компетенттик-ориентациялык технологияларды колдонуу” семинарына катышуу ББжИМ алдындагы квалификацияны жогорулатуу боюнча республикалык институт

7 “Дүйнөлүк чарбанын жаратылыштык ресурстук потенциалы жана анын мамлекеттер арасында бөлүштүрүлүшү публикациялар

8 “Өлкөнүн жаратылыштык-ресурстук потенциалын колдонуунун эффективдүүлүгүн көтөрүү проблемалары”(сертификат) публикация

9 “WebofScienc” программасын угуу июнь

10 Квалификацияны жогорулатуу программасынын алкагында “Илимий изилдөөнүн негиздери” практикалык семинарына катышуу ҮжДББИ

11 “ХХ1 кылымда КМШ жана ШОС өлкөлөрүнүн тилдери жана маданияты диалогу”эл аралык форумуна катышуу БГУ

Студенттердин илимий-изилдөө иштери

Студенттердин илимий-изилдөө иштеринин негизги багыттары болуп илимий кружоктор, студенттик илимий лабораториялар, илимий жана илимий практикалык конференцияларга, ЖОЖдор арасындагы, республикалык, эл аралык конкурстарга, олимпиадаларга, студенттик мобилдүүлүк боюнча эл аралык долбоорлорго катышуулары эсептелет. Студенттер окуудаа гана активдүүлүктөрүн көрсөтүшпөстөн, илимий ишмердүүлүк менен да аракеттенишип, ийгиликтерге жетишүүдө.

Алсак,кафедранын кечки бөлүмүнүн 2-курсунун студенттери “Инновациялык технологияны колдонуу менен бухгалтердик эсепти, анализди жана аудитти өркүндөтүү” деген теманын алкагында өткөн ЖОЖдор арасындагы 1V илимий-практикалык конференцияга илимий докладдар менен катышышты. Натыйжада Пакирова Касиет “КРда камсыздандыруу рыногун өнүктүрүүнүн келечеги жана ролу” деген темадагы доклады үчүн 1-орунга, Абдырасулов Адис “”КРда электрондук акча каражатын колдонуу” деген доклады үчүн 3- орунга татыктуу болушту. Мамбетоморов Азизбектин “Аудитордук ишмердүүлүк жана КРда аны өнүктүрүүнүн келечеги”, Керимкулов Мураттын “КРдагы кредиттик союздардын эффективдүүлүгү” деген докладдары мыкты деп таанылды.

Тарбиялык иштер

Кафедрада студенттердин арасында тарбиялык иштерди алып баруу приоритеттүү багыттардан болуп саналат. Тарбиялык иштердин нешгизги багыттары болуп төмөндөгүлөр эсептелет:

– кесипкөйлүк-нравалык маданиятты өнүктүрүү

– маданиф нормаларды жана багыттарды калыптандыруу

– инсандын чыгармачыл өзүн өзү көрсөтүүсүнө шарттарды түзүү

– билим берүү программаларын эффективдүү өздөштүрө ала турган жогорку маданияттуу адистерди даярдоо милдеттери.

Бул багытта жасалган иштердин бардыгы болочок адистин инсандык калыптануусуна өбөлгө түзө турган жалпы маданиятка ээ болуусун камсыздоо менен кесипкөйлүк багытка тарбиялоого арналат. Мындан сырткары студенттер БГУнун жана институттун деӊгээлнде өтө турган спорттук оюндардын бардык түрлөрүнө катыша алышат.

Иштеп да, окуп да жаткан студенттер

№ Ф.А.А. группасы Иштеген жери кызматы

1 Өмүрова Жеӊишкүл Бакировна БУА ОсОО Мөл Булак Финансылоо боюнча адис

2 Жакшыбек кызы айжан ФК ОАО РК Аман банк Жалал Абад филиалы Бухгалтер

3 Магзымова Лора Болотбековна ФК ЗАО МФК “Алма кредит” ресепшионист

4 Талантбек кызы Сезим ФК “Кыргызтокой аӊ уулоо”МИ жетекчи

5 Турусбеков Саламат Турусбекович ФК ОАО “Кыргызстан банкы” Кредиттөө бөлүмүнүн адиси

6 Шамилева Касиет ФК КРдин экономика министрлиги Иш кагаздарын алып баруучу

7 Жалгабекова Жанара ФК ОсОО Бытхимторг Финансылык менеджер

8 Султанова Жанара ФК Соц фонд Башкы ад