Кабыл алуу комиссиясы

Иш кагаздарынын тизмеси

 • Университеттин бланкына толтурулган кабыл алуу арызы;
 • Билими жөнүндөгү иш кагазы;
 • 086-у форматындагы медициналык маалымкат;
 • 3х4 өлчөмүндөгү 6 сүрөт;
 • Жарандыгын тастыктоочу иш кагазы же паспорт;
 • ОРТ тастыктамасы

         Орто жана орто кесипчилик билим базасында кабыл алуу жалпы республикалык тестирлөөнүн  (ЖРТ) жыйынтыгы боюнча жүргүзүлөт.

           Жогорку билим базасында кабыл алуу негизги дисциплиналар боюнча ангемелешүү жүргүзүү түрүндө ишке ашырылат.

                     Гуманитардык багыт:

 • 580900 – Мамлекеттик жана муниципиалдык башкаруу

 Академиялык даражасы « Мамлекеттик жана муниципиалдык башкаруу боюнча бакалавр»

 •  580200 – Менеджмент

           –  Мекемелердин менеджменти

             Академиялык даражасы «менеджмент боюнча бакалавр»

 •  570600 –  Китепкана таануу жана библиография

           Академиялык даражасы  « бакалавр»

 •   550700 – Педагогика:

         – Мектепке чейинки билим берүү;

        – Башталгыч билим берүү;

        – Социалдык  педагогика.

Академиялык даражасы   « педагогика боюнча бакалавр»

 •  550300 – Филологиялык билим берүү:

      –  Кыргыз тили жана адабияты;

     –  Орус тили жана адабияты;

Академиялык даражасы   « филологиялык билим тармагы боюнча бакалавр»

 

 • 540200 – Социалдык иш

Академиялык даражасы   «социалдык иш боюнча бакалавр»

 

 • 541000 – Социология

Академиялык даражасы  « социология боюнча бакалавр»

 • 530600 – Журналистика

Академиялык даражасы  « журналистика боюнча бакалавр»

               Экономикалык багыт:

 •  580100 – Экономика:

–  Дүйнөлүк экономика;

–  Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит;

–  Финансы жана кредит;

–  Экономика жана ишканалардагы башкаруу

Академиялык даражасы «экономика боюнча бакалавр»

                           Окуу мөөнөтү:

–  орто билим базасында  – 5 жыл;

–  орто кесиптик билим базасында – 3,5 жыл;

–   жогорку билим базасында  – 2,5 жыл.

                          Окуу формасы:

-дистанттык билим берүү технологияларын колдонуу менен сырттан окуу

2016-2017-жылга карата ЖОЖдордо тандоо турларын  өткөрүүнүн жана абитуренттерди эсепке киргизүүнүн графиги

            Мамлекеттик грантты алуу конкурусуна жана контракттык окуу формасына кирүү укугуна негизги тест боюнча тиешелүү балл топтогондор ээ болот.

Чек балл: негизги тест боюнча 110 балл жана предметтер боюнча 60 балл.

Милдеттүү жана кошумча түрдө тапшырылуучу жалпы республикалык тестирлөөнү көрсөтүү менен берилген адистиктерди жана багыттарды даярдоо тизмеси

 

Адистиктердин коду

Адистиктердин аталышы

Зарыл болгон тесттер

 

     

530600

Журналистика

Негизги тест, тарых

541000

Социология

Негизги тест, тарых

540200

Социалдык иш

Негизги тест, тарых

550300

Филологиялык билим берүү- кыргыз, орус тилдери

Негизги тест, тарых

550700

Педагогика

Негизги тест, тарых жебиология (профилине карата)

570600

Китепкана иши жана дакумент таануу

Негизги тест, тарых

580100

Экономика

Негизги тест, тарых, математика

580200

Менеджмент

Негизги тест, тарых, математика

580900

Мамлекеттик жана муниципиалдык башкаруу

Негизги тест, тарых