Тилдер жана коомдук илимдер кафедрасы

Кафедра башчысы – филология илимдеринин кандидаты, доцент Токоева Назгуль Амангуловна

 Кафедранын тарыхы

           Тилдер жана коомдук илимдер кафедрасы Бишкек мамлекеттик университетинин ҮжАББ институтунун Тилдерди окутуунун теориясы жана практикасы жана Гуманитардык дисциплиналар кафедрасынын  базасында 2022-жылы (13.07.2022 № 05-4/62 буйругунун негизинде) түзүлгөн.

Кафедра ар кыл тармактагы адистер менен, ошондой эле  англис тилинин практикалык курсу, орус тилинин практикалык курсу, кыргыз тилинин практикалык курсу боюнча адистер менен куралган. Аталган адистер студенттердин тилдик компетенцияларын калыптандырууда чон роль ойнойт. Англис тилинин, орус тилинин жана кыргыз тилинин окутуучулары бардык багыттар боюнча жалпы гуманитардык блоктун чегинде 1-курста сабак өтүшөт. Бул студенттердин тилдик көндүмдөрүн жакшыртууга чоң жардам берет жана студенттердин университетте андан ары ийгиликтүү билим алуусу үчүн , ошондой эле,  келечектеги кесиптик ишмердигин өздөштүрүүсүндө маанилүү ролду ойнойт.

Кафедрада тилдерден тышкары философия, тарых жана укук таануу тармактары боюнча да адисттер бар. Бул сабактар студенттердин кенири маданий билим алуусун калыптандырууда чоң мааниге ээ.

Кафедра кыргыз жана орус тилдерин окутуу методикасы боюнча адистерди камтыйт. Алар студенттерге сапаттуу билим берүүнү камсыз кылуу үчүн тилдерди окутуунун заманбап ыкмаларын иштеп чыгышат жана  окуу процессинде колдонушат.

Кафедранын окутуучулары орус адабияты жана чет элдик адабияттар жана аларды окутуу методикасы боюнча да адистештирилген.

           Тилдерди жана коомдук илимдерди окутуу кафедрасы төмөндөгү багыттар боюнча бүтүрүүчүлөрдү даярдоочу кафедра болуп эсептелет:

           550300 «Филологиялык билим берүү» багыты (Орус тили жана адабияты профили).

570600  «Китепкана таануу жана документтаануу» багыты (Библиотека-маалымат ишмердик профили).

530600 «Журналистика» багыты

Орус тили жана адабияты мугалимдерин даярдоо үчүн ҮжАББ институтунда жогорку квалификациялуу адистер, мыкты заманбап адабияттар жана жаны маалымат технологиялары бар.

Окутуу процесси инновациялык-педагогикалык технологияларды кеңири колдонуунун негизинде ар дайым жакшырууда.

 «Филологиялык билим берүү багыты»

 «Орус тили жана адабияты профили»

550300 «Филологиялык билим берүү» багыты  боюнча НББПнын миссиясы – КРнын реалдуу билим берүү секторунун ар кандай уюмдары жана мекемелери (менчиктин формасына карабастан) үчүн филологиялык билим берүү тармагында учурдагы  билим берүү стандарттарына жооп бере турган жогорку квалификациялуу  адистерди даярдоо. Учурдагы билим берүү системасынын приоритеттүү милдеттери болуп, студенттерди белгилүү бир билимдердин топтомун  өздөштүрүүгө гана багыттоо эмес, алардын таанып билүүчүлүк жана жаратмандык жөндөмдөрүн өнүктүрүү да саналат.

Биздин максат – салттуу методикалык мурастарды жана заманбап жаңычыл иш тажрыйбаларын аң-сезимдүү колдоно билген студенттерди даярдоо, келечектеги мугалимдерди даярдоо.

Биздин программа  филолог-студенттерди келечектеги кесипкөй педагогдук ишмердикке ар тараптуу даярдоону камсыз кылууну жана алардын орус тилинин теориясы жана практикасы боюнча негизги суроолорду өздөштүрүп, алардын мугалимдик кесипке чыгармачылык  мамилесин калыптандырууну көздөйт.

Талапка жооп берүүчү адистерди даярдоо үчүн бардык шарттар бар. Алсак:

–          жогорку квалификациялуу адистер

–          кеңири жана жаны  адабияттарды камтыган китепкана (адабияттар жыл сайын жаңыртылат)

–          компьютер класстары;

–          окутууда жаңы технологияларды колдонуу.

         

Кафедра боюнча жалпы маалымат

Адистик курам

Сабактар

Илимий иштер

Практикалар

Биздин бүтүрүүчүлөр