Тилдер жана коомдук илимдер кафедрасы

 

Кафедра башчысы  – филология илимдеринин кандидаты Токоева Назгуль Амангуловна.

 

Кафедранын таржымалы

           Үзгүлтүксүз жана дистанттык билим берүү институтунун Тилдердин теориясын жана практикасын окутуу кафедрсы 1999-окуу жылында Гуманитардык дисциплиналар кафедрасынын базасында түзүлгөн.

Кафедрада англис тилинин,  немец тилинин, кыргыз тилинин , орус тилинин практикалык курсу боюнча адаистер, ошондой эле, азыркы орус тили, азыркы кыргыз тили жана кыргыз, орус тилдлерин окутуунун методикасы боюнча адистер эмгектенишет;

Англис, орус, кыргыз, немец тилдеринин практикалык курсу боюнча окутуучулар жалпы гуманитардык билим тармагында 1-курстардын  бардык адистиктери жана багыттары боюнча сабак беришип, студенттердин тил маданиятын жогорулатууга көмөктөшөт. Окутуу процессинде кесипке багыттап окутуунун натыйжасында  биздин  студенттер экинчи тилди үйрөнө алышат.

Тилдердин теориясын жана практикасын окутуу кафедрасы  бир эле мезгилдежалпы тилдик  даярдоо менен катар 550300 «Филологиялык билим берүү»  (профиль «Орус тили жана адабияты»)  багыты боюнча бүтүрүп чыгаруучу кафедра болуп эсептелет. Кафедра орус тили жана адабияты боюнча мугалимдерди даярдайт. Жогорку квалификациялык адистерди даярдоо үчүн Институтта бардык шарттар (заманбап адабияттар, компьютердик техника) бар.

                                  Дистанттык билим берүү

Дистанттык технологияларды колдонуу  менен сырттан окутуу формасы түрдүү себептерге байланыштуу салттуу түрдө окууга мүмкүнчүлүгү жоктор үчүн абдан ынгайлуу.

Окуу процесси жаны маалымат-педагогикалык технологияларын колдонуунун эсебинен ар дайым жакшыртуунун үстүндө болуп, аралыктан байланышууга мүмкүндүк түзөт (видео байланыш, үндүк байланыш).

Илимий иштер

Кафедра окутуучулары орус тили, кыргыз тили жана чет тилдери боюнча лекция окушат, атайын курстарды жана атайын семинарларды өткөзүшөт, ошондой эле, вебинарларды жана көрмө лекцияларды өткөрүшөт.

Кафедра жыл сайын заманбап окуу комплекстеринин базасында жаны силлабустар иштелип чыгат, окуу-методикалык иштелмелер, тексттердин жана тестердин жыйнактары басмага даярдалат. Мультимедиалык технологияларды өздөштүрүүгө жана аларды билим берүү процессинде колдонууга көп көнүл бурулат.

Публикациялар жана окуу-методикалык куралдарды, макалаларды чыгаруу

Аталышы

Басмакана ,журнал(аты, номери, жылы)

Автор

Учурдагы дистанттык билим берүүнүн артыкчылыктары жана кемчиликтери

Илимий макалалар жыйнагы «Менеджмент: Социалдык-экономикалык жана маалыматтык аспекттер» БГУ, 2017

Ажыгулова Д.Б.

Дистанттык билим берүүнүн учурдагы маселелери

 КМПУ жарчысы, Май, 2017 

Ажыгулова Д.Б.

Конспект:  түшүнүк, маани

Илимий макалалар жыйнагы «Менеджмент: Социалдык-экономикалык жана маалыматтык аспекттер» БГУ, 2017

Амиров Ж.Ж.

Изучение русского языка в Кыргызстане.

Илимий макалалар жыйнагы «Менеджмент: Социалдык-экономикалык жана маалыматтык аспекттер» БГУ, 2017

Жумаева Н.О.

КРгы тил системасы, тил саясаты жана аны жөнгө салуу

КМПУ жарчысы, Май, 2017 

Жумаева Н.О.

Көчмөн элдердин тил маданиятын калыптандыруу»

 «Көчмөндөр оюндары – көчмөн элдердин  тарыхын жана маданий баалуулуктарын чагылдыруу жана сактоо».  БГУ, 2018

Жумаева Н.О.

Peculiarities of business translation.

Илимий макалалар жыйнагы «Менеджмент: Социалдык-экономикалык жана маалыматтык аспекттер» БГУ, 2017

Исаева К.Т.

Маданият аралык окутуу. Чет тилдерди окутуудагы максат жана мазмун маселеси.

Илимий макалалар жыйнагы «Менеджмент: Социалдык-экономикалык жана маалыматтык аспекттер» БГУ, 2017

Каюмова Т.А.

Студенттерге чет тилди окутуудагы маданият аралык коммуникация аспектиси

 КМПУ жарчысы. Май, 2017 

Каюмова Т.А.

Үнсүздөрдүн айтылышындагы диалектилик өзгөчөлүк жана түгдүк орус говорундагы синхроникалык жана диахроникалык аспектте айкалышы

Илимий макалалар жыйнагы «Менеджмент: Социалдык-экономикалык жана маалыматтык аспекттер» БГУ, 2017

Койчуманова А.А.

Орус тилиндеги диалектилик фонетикалык консонатизм системасын изилдөө маселеси

 КМП Жарчысы. Май, 2017 

Койчуманова А.А

Түрк элдеринин руханий-нравалык баалуулуктары

«Көчмөндөр оюндары – көчмөн элдердин  тарыхын жана маданий баалуулуктарын чагылдыруу жана сактоо».  БГУ, 2018

Койчуманова А.А

Сабакта оюнду колдонуунун мааниси.

Илимий макалалар жыйнагы «Менеджмент: Социалдык-экономикалык жана маалыматтык аспекттер» БГУ, 2017

Одокозова С.А.

«Сабакта этномаданий лексиканы оздоштуруунун мааниси»

«Көчмөндөр оюндары – көчмөн элдердин  тарыхын жана маданий баалуулуктарын чагылдыруу жана сактоо».  БГУ, 2018

Одокозова С.А.

Кыргыз орус тилдериндеги стилистикалык боектуу сөздөр

«Көчмөндөр оюндары – көчмөн элдердин  тарыхын жана маданий баалуулуктарын чагылдыруу жана сактоо».  БГУ, 2018

Токоева Н.А.

Стилистикалык боектуу сөздөрдү (жак маанисиндеги зат атоочтордун мисалында) которуу ыкмалары

КМПУ жарчысы. Май, 2017 

Токоева Н.А.

Жак маанисиндеги зат атоочторго салыштырма анализ жүргүзүү

«Көчмөндөр оюндары – көчмөн элдердин  тарыхын жана маданий баалуулуктарын чагылдыруу жана сактоо».  БГУ, 2018

Токоева Н.А.

Аралыктан окутуу – билим берүүнүн жаңы формасы.

Илимий макалалар жыйнагы «Менеджмент: Социалдык-экономикалык жана маалыматтык аспекттер» БГУ, 2017

Шаршембиева К.С.

«Т.Сыдыкбековдун «Көк асаба» романындагы көөнө сөздөр»

«Көчмөндөр оюндары – көчмөн элдердин  тарыхын жана маданий баалуулуктарын чагылдыруу жана сактоо».  БГУ, 2018

Шаршембиева К.С.

Тилим-менин дилим.

Илимий макалалар жыйнагы «Менеджмент: Социалдык-экономикалык жана маалыматтык аспекттер» БГУ, 2017

Шабданова Г.О.

Дилин сатпаган – тилин сактайт

 КМПУ жарчысы. Май, 2017 

Шабданова Г.О.

«Көркөм текстке стилдик анализ жүргүзүү»

«Көчмөндөр оюндары – көчмөн элдердин  тарыхын жана маданий баалуулуктарын чагылдыруу жана сактоо».  БГУ, 2018

Шабданова Г.О.

Кыргыз тилин үйрөтүүнүн заманбап аракеттери.

Илимий макалалар жыйнагы «Менеджмент: Социалдык-экономикалык жана маалыматтык аспекттер» БГУ, 2017

Осконалиев Н.А.

Кафедранын окуу-методикалык комплекстери

 

Ф.И.О.

название ЭУМК

курс/семестр

1

Токоева Н.А.

 ОТПК

Окутуунун теориясы жана методу

АОТ

Салыштырма типология

Кептик коммуникация

Жалпы тил илими

1/1,1/2

3/5

3/5,3/6

5/9

5/9

5/10

2

Осконалиев Н.А.

КТООМ

3/6

3

Абдраимова З.А.

Кыргыз тилинин тарыхы

3/5

4

Усманбетов Б.Ж

Кыргыз диалектикасы жана салыштырма грамматикасы

3/5

5

Кенжекараева Н.Б.

АОТ

Орус тилинин стилистикасы

АОТ

2/4

 

4/8

 

4/8, 5/9

6

Каюмова Т.А.

АТПК

Иштиктүү англис тили

1/1,1/2

 

2/3

7

Ажыгулова Д.Б.

НТПК

1/1,1/2

8

Жумаева Н.О.

ОТПК

 

 Башталгыч мектепте ОТОМ

Тил илимине киришүү жана каллиграфия боюнча практикум

АОТ

Текстке филологиялык анализ

Маданият аралык коммуникациянын негиздери

Обобщающий курс русского языка

Орус тилинин жалпылоочу курсу

1/1,1/2

4/7

 

3/5

 

 

4/7

 

4/8

 

4/7

 

5/10

 

 

9

Одокозова С.А.

КТПК

Риторика жана кеп маданияты.

Оз алдынча иш уюш.теор.пр.

Студент.тандоо боюнча сабак.

Иш кагаздарын жургузуунун негиздери.

ТБК

Башталгыч мектепте кыргыз тилин окутуунун методикасы

АКТ

Грамматикалык талдоо жүргүзүү боюнча практикум

1/1,1/2

3/5

 

4/8

 

4/8

 

5/9

 

5/10

5/9

5/9

5/10

 

10

Шабданова Г.О.

КТПК

Тил илимине киришуу

Туркологияга киришуу

АКТ

Жалпы тил илими

Кеп маданияты

1/1,1/2

1/2

2/4

3/6

4/8

5/9

11

Койчуманова А.А.

ОТПК

Жазуунун жана редакциялоонун көндүмдөрү

ИИИН

Грамматикалык талдоо жүргүзүү боюнча практикум

ТБК (Тил илиминин актуалдуу маселелери)

1/1,1/2

3/5

 

1/2

5/10

 

4/7

12

Шаршембиева К.С.

КТПК

Мектеп.к.т.талдоо жүргүзүү

АКТ

1/1,1/2

4/7

 

3/5,4/7,4/8,

5/9,5/10

«Филологиялык билим берүү» багыты

«Орус тили жана адабияты» профили

Учурдагы билим берүү системасынын приоритеттүү маселелеринин бири болуп, окугандардын белгилүү бир билим топтомун өздөштүрүүсү гана эмес, аны андан ары таанып билүүчүлүк жана чыгармачылык жөндөм менен өнүктүрүү болуп эсептелет.

Биздин максат – методикалык мурастарды ан-сезимдүү колдоно билген,  салттуу жана инновациялык иш тажрыйбалуу студенттерди, келечектеги мугалимдерди  даярдоо.

Биздин программабыз филолог-студенттерди бардык жактан профессионалдык педагогдук ишмердикке даярдоого жана орус тилинин теориялык жана практикалык негизги маселелерин өздоштүрүүгө багытталган.

Бизде талап кылынуучу кадрларды даярдоого бардык шарттар бар:

–          жогорку квалификациялуу адистер;

–          заманбап адабияттар менен жабдылган китепкана (жыл сайын жаныланып турат);

–          компьютердик класстар;

–          окутууда жаны технологияларды колдонуу.

 

Кафедранын өнүгүү келечеги

Кафедра Институттун планына ылайык иш жүргүзөт, ошондуктан биринчи кезекте тилдерди окутууда дистанттык технологияларды өнүктүрүү жана жакшыртуу маселеси турат.

Окутуучулардын негизги окуу жүгү 1-курстарда берилген. ҮжДББИнун студенттери дистанттык технологиялардын негизинде окушат, ошондуктан кафедра мүчөлөрү студенттерди зарыл болгон материалдар менен камсыз кылуунун үстүнөн иштешет.

Болон системасын жана дистанттык технологияларды өздөштүрүү окутуучулардын күчөтүлгөн режимде иштешине алып келди, тактап айтканда, окутуучулар студенттерге (1-5-курстар) керектүү  окуу материалдарын иштеп чыгышат жана ар дайым  жаны маалыматтар менен толуктап турушат.

Бардык предметтер боюнча ЭОМК кредиттердин санына ылайык иштелип чыгат, жаны талаптарга негизинде өзгөртүүлөр киргизилет, силлабустар, арадагы жана жыйынтыктоочу тесттер иштелип чыгат.

Бүгүнкү күндөгү  абдан зарыл деп эсептелген жагдайлар:

1)  Кафедранын жетишкен денгээлин сактап калуу: кадр потенциалы, илимий-изилдөөчүлүк иштери, окуу жана окуу-методикалык иштерди өткөрүү, тарбия иштери, уюштуруучу маселелерди чечүү;

2)   ПОК квалификациясын жана профессионалдык денгээлин  системалуу түрдө жогорулатуу үчүн зарыл шарттарды түзүү;

 

3)      Кафедранын материалдык-техникалык базасын чындоо.

Бүгүнкү күндөгү жана жакынкы жылдардагы эн маанилүү маселе – дистанттык технологиялар боюнча окутуунун денгээлин жогорулатуу. Тактап айтканда, AVN системасы боюнча иштерди өнүктүрүү, компьютер менен иштөө көндүмдөрүн калыптандыруу, иштелип чыккан курстарга рецензия алуу.

                                            Биздин бүтүрүүчүлөр

Бүгүнкү күндө биздин бүтүрүүчүлөр жогорку, орто жана атайын орто окуу жайларында педагогикалык жана илимий-изилдөөчүлүк ишмердикти жүргүзүп, муну менен катар аспирантурада билим алууну улантышууда.