Экономика кафедрасы

Савина М.М

«Экономика» кафедрасы бүгүн:

 •  Бишкек гуманитардык университетинин мамлекеттик үлгүдөгү диплому;
 •   Бүтүрүүчүлөрдүн ийгиликтүү карьерасы;
 •  Жогорку квалификациялуу прфессардук-окутуучулук курамы.
 •  Окуу китептеринин жаңы басылмалары жана электрондук версиядагы куралдар менен жабдылган эң сонун китепкана.
 •  Ишкердик сапатты өнүктүрүү, студенттердин билимдерин, жөндөмдөрүн обьективдүү баалоо.

 Бишкек шаары, К. Карасаев көчөсү  -10, БГУнун №2-окуу корпусу, 3-кабат, 316 –бөлмө, байланыш телефондору:53-02-98

 «Экономика»  кафедрасынын кафедра башчысы профессор, КРнын билим берүү отличниги Савина Мария Моисеевна

Экономика кафедрасы

         БГУнун алдындагы Үзгүлтүксүз билим берүү институту 21.01. 1999-ж. түзүлүп,  ишмердигин жүргүзүп келе жатат.

         БГУнун алдындагы ҮжДББИ нун структурасында «Экономика» кафедрасы иштейт. Кафедра жеке жана мамлекеттик ишканаларда, илимий-изилдөөчүлүк институттарда, эл аралык жана коомдук уюмдарда иштеген жогорку квалификациялуу экономистерди  даярдайт. «Экономика» кафедрасындагы окуу процесси жаңы муундагы билим берүү стандартынын талаптарына ылайык уюштурулган. Дисциплиналардын тизмеси Кыргызыстандын жогорку прфессионалдык билим берүү стандартына туура келет.

Кафедранын миссиясы жана максаты.

         Кафедранын миссиясы – Кыргыз Республикасынын экономикасын жогорку бидимдүү адистер менен камсыз кылуу.

         Институттун кафедраларынын ишмердигинин негизги максаты болуп, адамдардын интеллектуалдык, маданий, нравалык өнүгүүсүнүн талаптарын дистанттык технологияларды колдонуу менен жогорку билим, жождон кийинки билим жана кошумча профессионалдык билим алуу аркылуу канагаттандыруу эсептелет.

         Үзгүлтүксүз жана дистанттык билим берүү институтунун кафедраларынын институттун түзүмдүк бөлүмү катарындагы негизги милдеттери төмөндөгүлөр: жарандардын интеллектуалдык, маданий, нравалык өнүгүү талаптарын канагаттандыруу, дистанттык билим берүү технологияларын колдонуу менен профессионалдык билим берүү боюнча билим берүү программаларын ишке ашыруу аркылуу тандап алган кесиптик ишмердик боюнча жогорку билимге жана квалификацияга ээ кылуу; жождон кийинки билим берүү программасын ишке ашыруу, аспирантура жана докторантура аркылуу илимий адистерди даярдоо; окуу-профессордук курамдын окуу-методикалык ишмердигин жакшыртуу; студенттердин чыгармачылык инсандык дараметин жана мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү максатында окутуунун телекоммуникациялык (дистанттык) технологияларын колдонуу; профессорду-окутуучулук курамдын, илимий педагогикалык кызматкерлердин, студенттердин биргелешкен чыгармачылык ишмердиги аркылуу фундаменталдуу, прикладдык илимдерди жана искусствону өнүктүрүү жана алрдын натыйжасын окуу процессинде колдонуу; жогорку билимдүү адистерди даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу, ошондой эле, дистанттык билим берүү технологияларын колдонгон жогорку квалификациядагы илимий-педагогикалык кадрлардыөстүрүү; коомдун маданий, илимий, нравалык баалуулуктарын сактоо жана көбөйтүү; калк арасында билимди жайылтуу,мамлекеттин интеллектуалдык дараметин жогорулатуу; БГУнун ҮжДББИ аяктаган студенттерге Экономика багыты боюнча Дүйнөлүк экономика жана Экономика жана ишканалардагы башкаруу профили боюнча бакалавр даражасы ыйгарыып, бекитилген үлгүдөгү диплом берилет.

Окуу формасы –дистанттык технологияларды колдонуу менен сырттан окуу, окутуунун нормативдик мөөнөтү -5 жыл.

Экономика багыты боюнча бакалавр даражасы ыйгарылат.

Профили боюнча:

 • Экономика жана ишканалардагы башкаруу
 • Дүйнөлүк экономика

Бүгүнкү күнгө карата окуган студенттердин саны  572 адамды түзөт.

         Дүйнөлүк экономика жана ишканалардын экономикасы боюнча адистердин профессионалдык ишмердигинин чөрөсү төмөндөгүдөй:

 • өлкөдөгү жана чет өлкөлөрдөгү экономикалык ишмкрдикти координациялоону ишке ашыруучу мамлекеттик бийлик органдарынын бөлүмдөрү
 • бажы органдары;
 • сырткы экокномикалык ишмердиктеги коммерциялык фирмалар;
 • улуттук жана эл аралык денгээлдеги ички экономикалык финансылык процесстерди тейлөөчү кредиттик-финансылык уюмдар;
 • акционердик коомдор;
 • жоопкерчилиги чектелген уюмдар;
 • мамлекеттик жана муниципиалдык ишканалар.

         Профессионалдык даярдоонун жогорку деңгээли жана жалпы экономикалык билимдер экономистерди негизги эле адистигинде иштебестен, дагы башка аралаш тармактарда, тактап айтканда, административдик-чарбалык, уюштуруучу-башкаруучулук, эксперттик-консультациялык, илимий –изилдөөчүлүк ишмердиктер менен алектенүүгө мүмкүндүк берет.

                ПОКтун сапаттык курамы

Кафедрада жогорку квалификациялуу илимий-педагогикалык адистер иштейт. Алардын арасында 3 э.и.д., профессор, 10 доцент, 5 ага окутуучу, 2 окутуучу бар

Аспирантура.

2002-жылы кафедранын алдында төмөндөгү адистиктер боюнча аспирантура ачылган:

08.00.01 – «Экономика теориясы»;

08.00.05 – «Экономика жана эл чабасын башкаруу»;

         Кафедранын илимий-изилдөө иштеринин жалпы темасы: «Экономиканы трансформациялоо шартындагы социалдык-экономикалык маселелер (КР материалдары боюнча)».

Теманы негиздөө:

         Базар экономикасына өтүү теориялык өтө терең негиздөөнү талап кылуучу көптөгөн жаңы көйгөйлөрдү жаратты. Өзгөчө  маанилүү көйгөйлөрдүн ичинен төмөндөгүлөрдү бөлүп көрсөтүүгө болот: өндүрүштүн төмөндөшүнө каршылык көрсөтүү, экономикалык өнүгүүнү камсыз кылуу, көп тармактуу экономиканы калыптандыруу, ички жана тышкы сооданы либералдоо, жакырчылык жана калкты иш менен камсыздоо маселеси, эмгек акысын реформалоо, акча-кредиттик жана финансылык механизмдерди башкаруу, агрардык кайра курууну жүргүзүү. Аталган социалдык проблемалардын теориялык иштелмелери Кыргызстан үчүн өтө актуалдуу, ошондуктан ИИИ темасы катары тандоого негиз болгон.

Илимий-изилдөө иштери эки багыт боюнча ишке ашырылат:

 • Калктын социалдык-экономикалык жана демографиялык маселелери
 • Базар экономикасынын маселелери.

 

 1. Маанилүү натыйжалар

           2017-жылы мартта кафедранын аспиранты  Хоу Цзденин : « КР менен КНРдин ортосундагы соода-экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү» деген темадагы кандидаттык диссертациясы кафедранын талкуусунан өттү.

 

Публикациялар жана окуу-методикалык куралдарды чыгаруу

Аталышы

Басмакана, журнал (аты, номери, жылы)

Басма барактын саны

Автор

1

Микро – макроэкономика

Кыргыз тилиндеги окуу китеби. – Бишкек: 2017.

23,75

Авторовлор жамааты (ПОК)

2

ЕАЭС шартындагы Кыргызстандын экономикасынын өнүгүшү: көйгөйлөр жана аларды чечүү

Макала: Илимий макалалар жыйнагы. ИНДО. – Бишкек: 2017.

10,5

ПОК

3

Кыргызстандагы жумуштуулуктун активдүү жана пассивдүү саясатын жакшыртуу

Макала: Илимий макалалар жыйнагы. ИНДО. – Бишкек: 2017.

0, 4

Савина М.М.

4

Фемердик чарбаны өнүктүрүү

Макала: Илимий макалалар жыйнагы. ИНДО. – Бишкек: 2017.

0,4

Савина С.Е.

5

Место и роль страховых взносов в социальные внебюджетные фонды в КР

КР сациалдык Бюджеттен тышкаркы фонддорундагы камсыздандыруучу төлөмдөрдүн орду жана ролу

Макала: Илимий макалалар жыйнагы. ИНДО. – Бишкек: 2017.

0,4

Савин В.Е.

6

Эл аралык экономикалык мамилелер – дүйнөлүк чарбанын түзүүчүсү.

Макала: Илимий макалалар жыйнагы. ИНДО. – Бишкек: 2017.

0,4

Садовская О.А.

7

Эл аралык эеономикалык интеграциянын теориялык концепциялары

Макала: Илимий макалалар жыйнагы. ИНДО. – Бишкек: 2017.

0,4

Секиева Р.А.

8

Кыргызстанда ЕАЭС шартындагы жумушсуздук маселелери

Макала: Илимий макалалар жыйнагы. ИНДО. – Бишкек: 2017.

0,4

Болотова М.А.

9

Ата мекендик сүт азыктарын өндүрүүдө атаандаштыкты ккүчөтүү

Макала: Илимий макалалар жыйнагы. ИНДО. – Бишкек: 2017.

0,4

Мардалиева Л.А.

10

Кыргызстанда айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү системасын өнүктүрүү маселелери

Макала: Илимий макалалар жыйнагы. ИНДО. – Бишкек: 2017.

0,4

Молдокулова Б.Ж.

11

Кыргызстандын тышкы экономикалык байланышын онуктуруу.

Макала: Илимий макалалар жыйнагы. БатМУ. – Баткен: 2017.

0,4

Молдокулова Б.Ж.

12

Кыргызстандын ресурстук камсыздалышы жана аларды натыйжалуу пайдалануунун жолдору

Макала: Илимий макалалар жыйнагы. ИНДО. – Бишкек: 2017.

0,4

Чогулдуров М.Д., Чогулдурова Э.К.

13

Бажы союзу: көйгөйлөр жана келечек өнүгүүсү

Макала: Илимий макалалар жыйнагы. ИНДО. – Бишкек: 2017.

0,4

Даутов Я.У., Мамытов А.С.

14

 Кыргызстандын элин учурдагы социалдык  камсыздоо

Макала: Илимий макалалар жыйнагы. ИНДО. – Бишкек: 2017.

0,4

Усеналиева Д.А.

15

Кыргыз Республикасындагы инновациялык ишмердикти каржылоо булактарынын структурасы

Макала: Илимий макалалар жыйнагы. ИНДО. – Бишкек: 2017.

0,4

Усеналиева Д.А., Джалилова Л.Н.

16

Инновациялык ишмердик жана кардылоо булактарынын структурасы

КЭУ жарчысы. – Бишкек: 2017. — №1

0,4

Усеналиева Д.А.

17

КРдагы сырткы соода ишмердигинин учурдагы абалы

Макала: Илимий макалалар жыйнагы. ИНДО. – Бишкек: 2017.

0,4

Армурзаева Дж.С.

18

Товар сатып алуу жөнүндө чечим кабыл алуудагы атаандаша алуучулук факторлору

Макала: Илимий макалалар жыйнагы. ИНДО. – Бишкек: 2017

0,4

Ибрагимова Г.К.

19

Кыргызстан менен Япониянын соода-экономикалык кызматташтыгы

Макала: Илимий макалалар жыйнагы. ИНДО. – Бишкек: 2017

0,4

Ибраева В.Ш.

20

Инновациялык өнүгүү шартындагы коммерциялык сырдын мааниси

Макала: Илимий макалалар жыйнагы. ИНДО. – Бишкек: 2017

0,4

Таранова Е.В.

 1. Университетте, институтта өткөрүлгөн илимий конференциялар, семинарлар

Аталышы

Өткөрүү күнү

Катышуучулардын саны

1

Илимий-практикалык семинар : «ЕАЭС шартындагы Кыргызстандын экономикасынын өнүгүшү: маселелер жана алардын чечилиши».

25 май,  2017г.

Кафедранын ПОК

2

Илимий-практикалык семинар: « Публикацияга журнал тандоо: импакт-фактор менен журналды кантип табуу керек жана ынтаксыз басылмалардан кантип кутулуу керек».

Бишкек шаары, К.Карасаев ат. БГУ, 24 апрель ,2017-ж..

Секиева Р.А., Молдокулова  Б.Ж,

3

Илимий-практикалык семинар: «Совет мезгилндеги Кыргызстандын улуттук экономикасы»

БГУ ҮжДББИ,

9 ноября

Кафедранын ПОК

 

 1. 2.       БГУдан тышкары эл аралык жана аймактык, республикалык, жождор аралык конференцияларга, семинарларга катышуу

Статус

Аталышы

Өткөрүлгөн күнү, орду

Катышуучулардын саны

1

Эл аралык илими-практикалык конференция

 «Информационные технологии – новый путь экономического развития: проблемы и решения». « Маалымат технологиялары – экономикалык өнүгүүнүн жаны жолу: маселелер жана чечимдер»

Бишкек ш., КРСУ. 23- май, 2017 –ж..

Секиева Р.А., Таранова Е.В.

         
 1.  3. Илимий-педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу

квалификацияны жогорулатуу

орду

 Аты-жөнү

мезгили

1

Дистанттык студенттер үчүн ӨАИнү уюштуруу боюнча үйрөтүүчү семинар

 Бишкек ш., БГУ К.Карасаев ат. БГУ ҮжДББИ

Кафедранын ПОК

18.01.2017-ж..

2

Илимий-практикалык семинар: «ЕАЭС шартындагы Кыргызстандын экономикасынын өнүгүшү: көйгөйлөр жана аларды чечүү»

Бишкек ш.,  К.Карасаев ат. БГУ

Кафедранын ПОК

25- май ,2017-ж.

3

Финансылык менеджмент боюнча семинар.

Бишкек ш., Кыргыз-Япон адамды өнүктүрүү борбору

Секиева Р.А.

20-22 ноябрь, 2017-ж.

 

Кафедра башка ЖОЖдор жана илимий-изилдөөчүлүк институттур менен иштиктүү байланыштарды кенейтүүгө умтулууда:

Кафедра эл аралык байланыштарды улантат:

 • Казак Улуттук Университети менен;

Илимий-педагогикалык байланыштар:

 • Кыргыз Улуттук Университети менен, Кыргыз- Россия Славян Университети менен, Кыргыз Техникалык Университети менен,  Национальной Академией Наук КР Улуттук Илимдер Академиясы менен.
 • КР өкмөтүнүн алдындагы; экономикалык стратегия борбору менен;
 •  «EdNet» билим берүү чөйрөсүндөгү сапаттык кепилдик агенствосу менен;
 • Бишкек шаарындагы миграция жана жумуштуулук боюнча комитети менен.

 Биздин бүтүрүүчүлөр эмгек рыногунда талап кылынат жана иштешет:

 • КР Өкмөтүнүн алдындагы отчеттуулук жана аудит стандарты боюнча Мамлекеттик Комиссияда:
 • КРнын Улуттук статистикалык комитетте
 • КРнын Билим берүү жана илим министирлигинде;
 • Манас университетинде;
 • КР Өкмөтүнүн алдындагы мамлекеттик сатып алуу жана материалдык ресурстар боюнча Мамлекеттик Комиссияда:
 • Эсептик-аманат компанияларында ж.б.

 Кафедранын өнүгүү келечеги:

 • Аспирантура боюнча иштердин натыйжалуулугун жогорулатуу, экономика илимдери боюнча окумуштуулук даражага ээ (илимдин  кандидаттар, докторлору) окутуучулардын санын көбөйтүү;
 • Окумуштуу, экономист-практиктерди кафедрада иштөөгө кызыктыруу;
 • Республиканын жана КМШ өлкөлөрүнүн башка жождору менен  иштиктиүү илимий байланыштарды кенейтүү жана бекемдөө;
 • Дистанттык окутуунун элементтерин мындан ары да өнүктүрүү
 • Окуу китептерин, окуу-методикалык куралдарды жана методикалык сунуштамаларды чыгаруу;
 • Гранттар менен иштөөнү активдешттирүү